سر كار همه همكار ها كانادايي يا امريكايي اند. شروع به حرف زدن كه ميكني باهاشون خوب طبيعيه كه ازت يك سري سوال ميكنن.

ميپرسن از كجايي؟  ميگي ايران. سريع به فكر فرو ميرن و با يه صداي ملايم ميگن. يه سوال ازت ميپرسم ولي اگه دوست نداري جواب نده. ميگي باشه. ميگن به عنوان يك زن حقوق زن در ايران چجوريه ؟
عميق نگاشون ميكني ، نه ميخواي ايران رو بكبوني نه ميتوني دروغ بگي.لبخند ميزني و ميري تو فكر..............

/ 0 نظر / 6 بازدید