خيلي وقته اينجا نيومدم. انگار يه عمره. دليلش رو نميدونم شايد به خاطر اينه كه احساس ارامش نميكنم اينجا. يه احساس غريبي خاصي ميكنم با اين ولاگ. شايد بيشتر از 100 دفعه اومدم اينجا كه بنويسم ولي منصرف شدم و حرفام رو روي صفحه دلم نوشته. هيچ وقت درد دل كردن برام معني نداشته. هميشه معتقدم كه حتي بهترين دوستاي ادم از درد و دلهاي ادم سو استفاده ميكنن. براي همين كم پيش مياد كه براي كسي حرفهاي دلم رو بگم.
الان دلم ميخواد بنويسم. به اندازه همه اون مدتي كه از نوشتن فرار كردن.  ولي بيشترشو تو دفتر دلم مينويسم كه تنها غاضيش خودم باشم. 

/ 0 نظر / 7 بازدید